Üzleti pályázati lehetőségek

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása GINOP-4.1.4-19

Vállalkozások vállalkozási célú (kivéve mezőgazdaság) épületeinek épületenergetikai felújításának és megújuló energiaforrások telepítésének támogatása. Megújuló energiaforrás telepítése és az épületenergetikai felújítás önállóan is támogatható.

Azon egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások pályázhatnak, akik statisztikai létszáma legalább 1 fő és az árbevételük eléri a projekt tervezett összköltségét.

A támogatás maximális összege 100 millió Ft. A támogatás intenzitása max. 55 %.

 • ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK
  • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
  • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók cseréje, korszerűsítése
  • Árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
  • Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
  • Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
  • Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
  • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁS NÖVELÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK
  • Napkollektoros rendszer telepítése
  • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
  • 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer telepítése
  • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- és/vagy fűtési és/vagy használati melegvíz előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható

 

 • EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

Energetikai számítás és tanúsítás költsége. műszaki tervezés költsége, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment, statikai szakvélemény költsége

 • Pályázatok értékelése, pontozása az alábbi szempontok alapján történik:
  • energia-megtakarítás mértéke
  • üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés mértéke
  • projektelemek fajlagos bekerülési költsége
 • Nem nyújtható támogatás lakáscélú ingatlan fejlesztéséhez
 • Épületenergetikai felújítás esetén az épület energetikai besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületeknél
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 2 év.
 • A fejlesztendő épület a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendelkezésszerű használatban állt. Ezt 1 év fűtési célú energiaszámlával vagy áramszámlával kell igazolni (ez lehet energiaszolgáltató által kiadott számla vagy tüzelőanyag beszerzését alátámasztó szerződés és számla)
 • Napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre
 • Műszaki ellenőr alkalmazása kötelező a projekt megvalósítása során

Egyéni vállalkozók és cégek számára elérhető pályázati források Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kiépítésére.

VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása TERVEZET!

A mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 200 milliárd Ft

Mikro- kis és középvállalkozások amelyek:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 • amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő volt,
 • Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
  egyéni vállalkozók és egyéni cégek.

Egyéni vállalkozók pályázhatnak; de mezőgazdasági cégek nem pályázhatnak.

A projekt elszámolható összköltsége nem lehet több mint a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel, de legfeljebb:

 • 1-9 főig: 11 mFt/fő
 • további 10-49 főig: további 5 mFt/fő
 • további 50-249 főig: további 3 mFt/fő.

A támogatás összege: min. 10 millió Ft – max. 629,3 millió Ft.

A támogatás aránya max. 70 %. A támogatás visszatérítendő támogatás, ami előírt feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben „átfordul” vissza nem térítendő támogatásba! A mérésre a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti évben kerül sor. A mérés során legjelentősebb szempont az árbevétel növekedés mértéke.

A támogatási arány a pályázó státuszától, a projekt tartalmától és a megvalósítási helyszíntől függően lehet kevesebb is!

Támogatási előleg összege a megítélt támogatás 100%-a.

Kötelezően megvalósítandó, de önállóan nem támogatható:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

Választható, de önállóan nem támogatható:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. összköltség 70%-a)

Előírt fajlagos költségek:

  • ingatlan építés és ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 280.000 Ft/nm-t
  • ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 225.000 Ft/nm-t
  • További fajlagos költségek lásd. Felhívás!
  • Lakóépület nem fejleszthető!
 • Tanácsadási szolgáltatások (képzéssel együtt max. összköltség 20%-a; max. 50 mFt): kizárólag IFKA minősített tanácsadóktól:
  • Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
  • Márka- és arculatépítés
  • Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
  • Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
 • Képzési szolgáltatások (tanácsadással együtt max. összköltség 20%-a, max. 20 mFt) kizárólag IFKA minősített szolgáltatóktól, minimum 20 óra időtartamban.
 • Üzleti felhőszolgáltatások (max. 10 mFt; és max. 30 eFt/fő/hó/IKT megoldás)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. összköltség 50%-a), meglévő rendszer bővítése nem támogatható.
 • Projekt-előkészítés – építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele alkalmazása (max. összköltség 5%-a, de max. nettó 390 eFt), infrastrukturális beruházás esetén alkalmazása kötelező.

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges és kötelezően megvalósítandó a technológiafejlesztés

 • Támogatás megkezdett projekthez nem igényelhető, kivéve projekt előkészítés.
 • A megvalósítás időtartama: max. 24 hónap.
 • A megvalósítási helynek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. Legfeljebb egy megvalósítási helyszín lehetséges.
 • Fenntartási kötelezettség: projektzárást követő 3 év.
 • A beruházás elmaradott területen kerül megvalósításra (Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Dél-Alföld) területe).
 • A projekt költségvetése tartalmaz megújuló energiaforrást hasznosító technológiákat.
 • A projekt költségvetése tartalmaz Tanácsadási szolgáltatást/Képzési szolgáltatást/Üzleti felhőszolgáltatást.
 • Piacfelmérés – pályázati adatlap részeként
 • Az építési költségbecslés realitását igazoló kizárólag kamarai tagsággal rendelkező, a szakvélemény érvényes SZB jogosultsággal rendelkező építési beruházási szakértő nyilatkozata
 • A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírás minta
 • A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció.
 1. március 1-16. (keret: 70 milliárd Ft)
 2. június 15-30. (keret: 50 milliárd Ft)
 3. szeptember 30. – október 15. (keret: 40 milliárd Ft) – CSAK szabad vállalkozási zóna
 4. február 1-15. (keret: 40 milliárd Ft) – CSAK szabad vállalkozási zóna

Ha az egyes szakaszokban a beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 120%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.