Loader

Küldés folyamatban, kérjük várjon...
A művelet végén automatikusan átirányítjuk!

Támogatás

Első szakasz lezárult, újranyitási időpont várhatóan 2022. szeptember

100%-os támogatás napelemre


A Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva című pályázat keretein belül maximum 11.300.000 Ft értékben 100%-os támogatás érhető el napelem rendszerek kiépítésére és fűtés korszerűsítésre. A pályázat célja, hogy az országos átlag alatt kereső, de saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek vissza nem térítendő támogatással megújuló energiaforrással ruházzák fel lakóingatlanukat.

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki
a) magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
b) a beruházással érintett ingatlanban (részletesen az 1.3 pont tartalmazza) (legalább rész)tulajdonnal rendelkezik és
c) megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább).

A c) pont szerinti jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket. Ajándékozás esetén a 2021. augusztus 30. napi állapot kerül figyelembe vételre.

Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában nyújthat be támogatást, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

A tartalmi értékelés során a Pályázók az alábbiak szerinti pontértéket kapnak:
a) a támogatásban részesíteni kívánt ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek (a továbbiakban: gyermekek) száma szerint:
nincs gyermek: 1 pont
1 gyermek: 2 pont
2 gyermek: 3 pont
3 vagy több gyermek: 4 pont

 1. b) a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014, (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján:
  nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont
  csak kedvezményezett járás: 2 pont
  csak fejlesztendő járás: 3 pont

 

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

Nem jogosult pályázatot benyújtani:
1) aki nem természetes személy (nem magánszemély);
2) aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
3) akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
4) cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú természetes személy (magánszemély), kivéve a pályázat benyújtása során az 5. számú melléklet csatolásával – gondnoka nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy – a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek cselekvőképessége a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen vagy teljesen korlátozott;
5) kiskorú természetes személy (magánszemély);
6) akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
7) aki az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
8) aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson ;
9) aki a pályázati felhívás előkészítésében (ide nem értve a felhívás tervezetének társadalmi véleményezésében résztvevőket), a kiírásában, a benyújtott pályázatok értékelésében és elbírálásában részt vesz, illetve e személy Ptk. szerinti közös háztartásban élő hozzátartozója, továbbá a pályázóval esetleg munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy;
10) aki a támogatási döntés időpontjában a Magyar Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője vagy annak közös háztartásban élő hozzátartozója,
11) aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
12) akinek harmadik féllel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
13) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vagy a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;
14) aki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a támogatás a Kedvezményezettet nem illeti meg; 15) aki a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

 

PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT ÉPÜLETEK KÖRE

A pályázat keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott:

a) családi házra;
b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére;
c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

I.                    Ütem
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2021.12.20. 8:00 órától 2022.01.10. 18:00 óráig
II.                  Ütem
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2022.09.26. 8:00 órától 2022.10.17. 18:00 óráig
III.                Ütem
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2023.09.25. 8:00 órától 2023.10.17. 18:00 óráig
IV.                Ütem
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2024.09.16. 8:00 órától 2024.10.07. 18:00 óráig

 

ELSZÁMOLHATÓ MAXIMÁLIS FAJLAGOS KÖLTSÉGEK

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):

 • 1 kWp napelem rendszer költsége: 485.645 forint;
 • 1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés): 96.400 forint;
 • Villanyóra szabványosításának költsége: 289.200 forint;
 • Villamos energia közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj hőszivattyúhoz: 316.992 forint;
 • Energetikai tanúsítvány készítése (1 db): 24.720 forint;
 • Nyílászárók: 87.300 forint / nyílászáró négyzetmétere;
 • Nyílászárók cseréjére elszámolható maximális összeg: 2.400.750 forint;
 • Akkumulátoros tároló 5 – 9,9 kWh: 1.916.956 forint;
 • Akkumulátoros tároló 10 – 13,99 kWh: 2.949.061 forint;
 • Levegő – levegő hőszivattyú szett (1 kültéri és 4 beltéri egység, beszereléssel): 1.148.067 forint;
 • Levegő – levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban (anyag és munkadíj): 2.296.134 forint;
 • Levegő – víz hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel: 2.247.476 forint;
 • Fűtőpanel 1 db (beszereléssel): 80.157 forint;
 • Fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban: 140.915 forint;
 • Zártrendszerű használati melegvíz tároló és fűtő kivitelezése: 122.511 forint;
 • Energetikai terv készítése: maximum 333.375 forint.

A pályázati felhívás meghirdetésekor a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan úgynevezett nettó szaldó elszámolás van érvényben, mindazonáltal Kedvezményezett a pályázati kérelem benyújtásával vállalja, hogy az elszámolási mód változása esetén az új elszámolást alkalmazza!

loader
Az oldal betöltése...
EU EU